Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem zwana w regulaminie „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 rok o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm. ).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 rok o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

4. Uchwały XXI/136/2004 Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności Biblioteki.

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

6. Niniejszego regulaminu.

7. Statutu Biblioteki.

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest Urząd Gminy w Obrytem, a terenem jej działania gmina Obryte.

§ 3

Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną instytucji kultury.

§ 4

Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1. Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja oraz opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.

4. Sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych.

5. Popularyzacja książki i czasopisma.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, innymi instytucjami kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

8. Podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb środowiska.

II. Zadania i kompetencje stanowisk pracy.

§ 5

Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora, którego zatrudnia na podstawie powołania Wójt Gminy Obryte.

§ 6

Dyrektor Biblioteki:

1. Zarządza i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

2. Organizuje całokształt prac Biblioteki.

3. Przedstawia organizatorowi i jednostce nadrzędnej merytorycznie, czyli Pułtuskiej Bibliotece Publicznej: plany, sprawozdania i analizy z zakresu działania jednostki.

4. Odpowiada za działalność merytoryczną i finansową jednostki.

5. Realizuje zadania określone w §4.

§ 7

Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora określa zakres czynności.

§ 8

Dyrektor jest odpowiedzialny przed Wójtem za wykonywanie zadań określonych w § 6 i 7.

§ 9

Zasady i tryb postępowania w sprawach realizowanych przez Bibliotekę regulują: KPA, Instytucja Kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące działalności jednostki.

§ 10

Obsługę prawną Biblioteki prowadzi radca prawny Urzędu Gminy.

III. Struktura wewnętrzna; zasady i tryb funkcjonowania Biblioteki

§ 11

Strukturę wewnętrzną Biblioteki tworzą:

1) Czytelnia, gdzie udostępnianie zbiorów odbywa się na miejscu.

2) Wypożyczalnia, gdzie zbiory udostępniane są do domu.

3) Czytelnia internetowa „Ikonka”, gdzie korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

§ 12

Biblioteka pracuje w dniach:

-Od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1800

§ 13

Czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień i 8 godzin na dobę.

§ 14

Czas pracy powinien być wykorzystywany całkowicie na wykonanie zadań służbowych.

§ 15

W czasie pracy przysługuje pracownikowi przerwa 15 minutowa na spożycie posiłku. Przerwa ta nie może zakłócić normalnego toku pracy.

§ 16

1. Przybycie do pracy pracownik potwierdza złożeniem podpisu na liście obecności.

2. Jako formy kontroli wykorzystania czasu pracy stosuje się:

a)listę obecności

b) ewidencję wyjść,

c) ewidencję wyjazdów służbowych,

d) ewidencję zwolnień oraz okresów nieobecności w pracy

e) ewidencję spóźnień do pracy

3. Brak podpisu pracownika na liście lub wpisu do ewidencji wyjść – wyjazdów oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.

4. Listę obecności i zbiory ewidencyjne wymienione w ust. 2 prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych, kadr i szkolenia Urzędu Gminy.

§ 17

O udzieleniu urlopu, zwolnieniu od pracy oraz usprawiedliwieniu nieobecności lub spóźnieniu pracownika decyduje Wójt lub inna osoba z upoważnienia Wójta.

§ 18

Pracownik opuszczający pomieszczenie Biblioteki obowiązany jest poinformować przełożonego lub najbliżej urzędującego pracownika o miejscu pobytu i czasie powrotu.

§ 19

Pracownik opuszczający lokal Biblioteki jako ostatni obowiązany jest zamknąć ten lokal.

§ 20

Zezwoleń na przebywanie w Bibliotece poza godzinami pracy udziela Wójt.

§ 21

1. Akta, pieczęcie, komputery i inne urządzenia służbowe powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

2. Wynoszenie dokumentów urzędowych oraz wyposażenia poza pomieszczenia Biblioteki może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Wójta.

§ 22

Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp i p. poż., jak również dbać o należyty stan pomieszczeń i urządzeń oraz ład i porządek pracy.

§ 23

Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 1593 z późn. zm.),

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczone, uszkodzone lub zaginione z jego winy mienie znajdujące się w miejscu pracy.

§ 24

Korespondencję wychodzącą z Biblioteki podpisuje dyrektor.

§ 25

Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej „Gminna Biblioteka Publiczna”.

§ 26

Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

1) sumienne, rzetelne, i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań,

2) przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie,

3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

4)zachowanie szczególnej uprzejmości i życzliwości w kontaktach z czytelnikiem

5)zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

§ 27

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. Należne wynagrodzenie pracownik otrzymuje w 28 dniu każdego miesiąca.

§ 28

Pracownikowi mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia na zasadach i w formie określonej przez Wójta a w szczególności za:

a)wykonanie innych zadań nieobjętych zakresem czynności,

b)systematyczne podnoszenie kwalifikacji,

c)wykazywanie inicjatywy w realizacji zadań.

§ 29

Pracownik uprawniony jest do:

a)otrzymania urlopu zgodnie z zatwierdzonym planem urlopów przez przełożonego,

b)otrzymania urlopu okolicznościowego w przypadkach określonych odrębnym przepisem.

§ 30

W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonego porządku i dyscypliny pracy oraz wykonują niesumiennie obowiązki stosowane są kary przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych oraz Kodeksie Pracy.

IV. Gospodarka finansowa

§ 31

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ).

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy instytucji zatwierdzany przez dyrektora.

3. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

§ 32

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 33

Biblioteka może pobierać opłaty za:

1)usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne,

2)w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

3)nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

4)uszkodzone, zniszczone lub nie zwrócone materiały biblioteczne.

§ 34

Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Referat Planowania Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Obrytem.

V. Postanowienia końcowe

§ 35

Pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z:

1) Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

3) Ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

4) Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

5) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 1593 z późn. zm.),

6) Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

7) Instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.),

8) Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem,

9) Niniejszym regulaminem.

§ 36

Zmiany regulaminu organizacyjnego Biblioteki następują w drodze zarządzenia dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.