Regulamin Wypożyczalni

Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem

I ZASADY REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Prawo do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, mają wszyscy mieszkańcy Gminy Obryte. W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom, zamieszkałym poza Gminą Obryte.

2. Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w Bibliotece. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Przy zapisie do Wypożyczalni zgłaszający się jest zobowiązany:

a) okazać dokument tożsamości stwierdzający miejsce stałego zamieszkania,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

4. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833). Czytelnik rejestrujący się w Bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z w/w ustawą w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek bądź ich równowartości.

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

II KAUCJE

Kaucje od czytelników, nie będących stałymi mieszkańcami Gminy Obryte, pobierane są w wysokości 30 zł za każdą książkę. W przypadku książek wartościowych bibliotekarz ma prawo do ustalenia jednorazowej kaucji w wysokości wyższej niż wyżej wymieniona.

III WYPOŻYCZANIE

1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek, należy więc torbę i wierzchnie okrycie pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Wolny dostęp do półek oznacza możliwość samodzielnego korzystania z zasobów księgozbioru na półkach i z katalogu prowadzonego przez Bibliotekę.

2. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.

3. Jeden czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek.

4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

W szczególnych przypadkach, na prośbę czytelnika, termin ten może zostać wydłużony przez bibliotekarza.

5. Wypożyczanie i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza.

6. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się tylko na miejscu.

7. W Bibliotece działa czytelnia internetowa „Ikonka”. Korzystanie z internetu jest bezpłatne, a zasady korzystania ustala odrębny regulamin.

IV ODPOWIEDZIANOŚĆ ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻĘK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonej książki odpowiada czytelnik.

3. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza , czytelnik może dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości i podobnej tematyce.

4. Jeżeli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien wpłacić wartość książki. Za zagubioną lub zniszczoną książkę Biblioteka pobiera kwotę w wysokości aktualnej wartości książki, jednakże nie niższą niż 30 zł.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu pozycji wielotomowej, stanowiącej nierozłączną całość pod względem treści, czytelnik wpłaca aktualną równowartość całości dzieła (wg kryterium w pkt. 4).

6. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo ustalić wartość książki zagubionej lub zniszczonej wg innych kryteriów niż wymienione w pkt. 4

V PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Koszty upomnień wysłanych drogą pocztową pobiera się według aktualnych cen.

2. Biblioteka może odstąpić od pobierania kar od czytelników za przetrzymywanie książek, jeżeli zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia lub w innych uzasadnionych przypadkach.

VI UWAGI KOŃCOWE

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje dyrektor Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Niniejszy regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem obowiązuje od dnia 16 lipca 2009 r.